معنی اسم پشتیسار

یاور

ریشه اسم پشتیسار

فراوانی اسم پشتیسار

تا کنون کسی با نام پشتیسار در گهواره ثبت نام نکرده است.