معنی اسم پشن

پشنگ

ریشه اسم پشن

فراوانی اسم پشن

تا کنون کسی با نام پشن در گهواره ثبت نام نکرده است.