معنی اسم پشنگ

نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزاده فریدون پادشاه پیشدادی و نیز پدر افراسیاب

ریشه اسم پشنگ

فراوانی اسم پشنگ

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پشنگ ثبت نام شده اند.