معنی اسم پشین

ز شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیقباد (کی پشین) پادشاه کیانی

ریشه اسم پشین

فراوانی اسم پشین

تا کنون کسی با نام پشین در گهواره ثبت نام نکرده است.