معنی اسم پلاشان

بلاشان،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم پلاشان

فراوانی اسم پلاشان

تا کنون کسی با نام پلاشان در گهواره ثبت نام نکرده است.