معنی اسم پنجعلی

پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج( پنجه)+ علی ( بلند مرتبه)

ریشه اسم پنجعلی

فراوانی اسم پنجعلی

تا کنون کسی با نام پنجعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.