معنی اسم پورشسب

نام پدر زردشت

ریشه اسم پورشسب

فراوانی اسم پورشسب

تا کنون کسی با نام پورشسب در گهواره ثبت نام نکرده است.