معنی اسم پیداگشسب

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین

ریشه اسم پیداگشسب

فراوانی اسم پیداگشسب

تا کنون کسی با نام پیداگشسب در گهواره ثبت نام نکرده است.