معنی اسم پیرداد

داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده

ریشه اسم پیرداد

فراوانی اسم پیرداد

تا کنون کسی با نام پیرداد در گهواره ثبت نام نکرده است.