معنی اسم پیروزان

نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی

ریشه اسم پیروزان

فراوانی اسم پیروزان

تا کنون کسی با نام پیروزان در گهواره ثبت نام نکرده است.