معنی اسم چنگش

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاقان چین

ریشه اسم چنگش

فراوانی اسم چنگش

تا کنون کسی با نام چنگش در گهواره ثبت نام نکرده است.