معنی اسم چوبینه

لقب بهرام سردار دوره ساسانی

ریشه اسم چوبینه

فراوانی اسم چوبینه

تا کنون کسی با نام چوبینه در گهواره ثبت نام نکرده است.