معنی اسم ژنوا

شنوا

ریشه اسم ژنوا

فراوانی اسم ژنوا

تا کنون کسی با نام ژنوا در گهواره ثبت نام نکرده است.