معنی اسم ژنوا

شنوا

ریشه اسم ژنوا

فراوانی اسم ژنوا

تا کنون کسی با نام ژنوا در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا