معنی اسم ژنگ

ارژنگ

ریشه اسم ژنگ

فراوانی اسم ژنگ

تا کنون کسی با نام ژنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.