معنی اسم ژوبین

نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز

ریشه اسم ژوبین

فراوانی اسم ژوبین

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام ژوبین ثبت نام شده اند.