معنی اسم کارانوس

از سرداران سپاه اسکندر مقدونی

ریشه اسم کارانوس

فراوانی اسم کارانوس

تا کنون کسی با نام کارانوس در گهواره ثبت نام نکرده است.