معنی اسم کالو

از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

ریشه اسم کالو

فراوانی اسم کالو

تا کنون کسی با نام کالو در گهواره ثبت نام نکرده است.