معنی اسم کاکله

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی

ریشه اسم کاکله

فراوانی اسم کاکله

تا کنون کسی با نام کاکله در گهواره ثبت نام نکرده است.