معنی اسم کبوجیه

نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم کبوجیه

فراوانی اسم کبوجیه

تا کنون کسی با نام کبوجیه در گهواره ثبت نام نکرده است.