معنی اسم کرامت

بزرگواری، شرافت،سخاوت، بخشندگی

ریشه اسم کرامت

فراوانی اسم کرامت

تا کنون کسی با نام کرامت در گهواره ثبت نام نکرده است.