معنی اسم کوهرنگ

نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری

ریشه اسم کوهرنگ

فراوانی اسم کوهرنگ

تا کنون کسی با نام کوهرنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.