معنی اسم کیاجور

عاقل، فاضل و دانا

ریشه اسم کیاجور

فراوانی اسم کیاجور

تا کنون کسی با نام کیاجور در گهواره ثبت نام نکرده است.