معنی اسم کیارس

کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم کیارس

فراوانی اسم کیارس

تا کنون کسی با نام کیارس در گهواره ثبت نام نکرده است.