معنی اسم کیان شیر

پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن

ریشه اسم کیان شیر

فراوانی اسم کیان شیر

تا کنون کسی با نام کیان شیر در گهواره ثبت نام نکرده است.