معنی اسم کی آذر

مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

ریشه اسم کی آذر

فراوانی اسم کی آذر

تا کنون کسی با نام کی آذر در گهواره ثبت نام نکرده است.