معنی اسم گارنیک

پری کوچک

ریشه اسم گارنیک

فراوانی اسم گارنیک

تا کنون کسی با نام گارنیک در گهواره ثبت نام نکرده است.