معنی اسم گایار

یار بزرگ. یار قدرتمند

ریشه اسم گایار

فراوانی اسم گایار

تا کنون کسی با نام گایار در گهواره ثبت نام نکرده است.