معنی اسم گرازه

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم گرازه

فراوانی اسم گرازه

تا کنون کسی با نام گرازه در گهواره ثبت نام نکرده است.