معنی اسم گرانخوار

از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی

ریشه اسم گرانخوار

فراوانی اسم گرانخوار

تا کنون کسی با نام گرانخوار در گهواره ثبت نام نکرده است.