معنی اسم گراهون

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم گراهون

فراوانی اسم گراهون

تا کنون کسی با نام گراهون در گهواره ثبت نام نکرده است.