معنی اسم گردآزاد

پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران

ریشه اسم گردآزاد

فراوانی اسم گردآزاد

تا کنون کسی با نام گردآزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.