معنی اسم گرداب

از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار

ریشه اسم گرداب

فراوانی اسم گرداب

تا کنون کسی با نام گرداب در گهواره ثبت نام نکرده است.