معنی اسم گرسیوز

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی

ریشه اسم گرسیوز

فراوانی اسم گرسیوز

تا کنون کسی با نام گرسیوز در گهواره ثبت نام نکرده است.