معنی اسم گرشاسب

دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی

ریشه اسم گرشاسب

فراوانی اسم گرشاسب

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام گرشاسب ثبت نام شده اند.