معنی اسم گرمانک

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

ریشه اسم گرمانک

فراوانی اسم گرمانک

تا کنون کسی با نام گرمانک در گهواره ثبت نام نکرده است.