معنی اسم گرمایل

گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

ریشه اسم گرمایل

فراوانی اسم گرمایل

تا کنون کسی با نام گرمایل در گهواره ثبت نام نکرده است.