معنی اسم گروخان

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم گروخان

فراوانی اسم گروخان

تا کنون کسی با نام گروخان در گهواره ثبت نام نکرده است.