معنی اسم گروی

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی

ریشه اسم گروی

فراوانی اسم گروی

تا کنون کسی با نام گروی در گهواره ثبت نام نکرده است.