معنی اسم گستهم

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم گستهم

فراوانی اسم گستهم

تا کنون کسی با نام گستهم در گهواره ثبت نام نکرده است.