معنی اسم گشتاسپ

دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم گشتاسپ

فراوانی اسم گشتاسپ

تا کنون کسی با نام گشتاسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.