معنی اسم گشسپ

از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی

ریشه اسم گشسپ

فراوانی اسم گشسپ

تا کنون کسی با نام گشسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.