معنی اسم گلباد

کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

ریشه اسم گلباد

فراوانی اسم گلباد

تا کنون کسی با نام گلباد در گهواره ثبت نام نکرده است.