معنی اسم گلگله

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

ریشه اسم گلگله

فراوانی اسم گلگله

تا کنون کسی با نام گلگله در گهواره ثبت نام نکرده است.