معنی اسم گودرز

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم گودرز

فراوانی اسم گودرز

تا کنون کسی با نام گودرز در گهواره ثبت نام نکرده است.