معنی اسم گورنگ

نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان

ریشه اسم گورنگ

فراوانی اسم گورنگ

تا کنون کسی با نام گورنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.