معنی اسم گوشیار

نام حکیمی از فارس

ریشه اسم گوشیار

فراوانی اسم گوشیار

تا کنون کسی با نام گوشیار در گهواره ثبت نام نکرده است.