معنی اسم گژدهم

از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی

ریشه اسم گژدهم

فراوانی اسم گژدهم

تا کنون کسی با نام گژدهم در گهواره ثبت نام نکرده است.