معنی اسم گیلو

نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین

ریشه اسم گیلو

فراوانی اسم گیلو

تا کنون کسی با نام گیلو در گهواره ثبت نام نکرده است.