معنی اسم یادگار

آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند یادگارعلی، یادگارمحمد

ریشه اسم یادگار

فراوانی اسم یادگار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام یادگار ثبت نام شده اند.