معنی اسم یارور

یاریگر، یاور

ریشه اسم یارور

فراوانی اسم یارور

تا کنون کسی با نام یارور در گهواره ثبت نام نکرده است.